Voorwaarden

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
  • Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
  • Dieet: voeding op medische indicatie.
  • Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.
  • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
 2. De patiënt of cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.
 3. Indien er sprake is van dieetadvisering heeft patiënt mogelijk een verwijsbrief nodig, dit is afhankelijk van de zorgverzekering. Mocht het zijn dat een verwijsbrief nodig is, kan behandeling niet eerder starten dan dat de cliënt deze kan voorleggen.
 4. De diëtist informeert de patiënt of cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de NZa bepaald maximum uurtarief dieetadvisering. Wanneer het expliciet voedingsadvies betreft wordt dit mogelijk vanuit de Aanvullende Verzekering (AV) van cliënt vergoed. Deze nota wordt rechtstreeks naar de cliënt verstuurd, cliënt kan deze nota zelf indienen bij de zorgverzekering.
 5. Deze tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).
 6. De patiënt of cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.
 7. Bij het sturen van een herinnering wordt €2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Dit bedrag kan door de patiënt of cliënt niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.
 8. Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft, tot een maximum van 3 behandeluren per jaar (vanaf 1 januari 2015). Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van de 3 behandeluren, ontvangt de patiënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist.
 9. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 10. Indien de patiënt of cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij die patiënt of cliënt in rekening brengen.
 11. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt of cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 12. De artikelen 4 tot en met 11 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.